ใครคือกลุ่มเสี่ยง

 

ของไข้หวัดใหญ่?

ทุกคนสามารถติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้     แต่ในคนบางกลุ่มมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนมากกว่าคนทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วย1


กลุ่มเสี่ยงสูงที่ไม่มีภาวะที่มีอยู่เดิม

 • เด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำว่า 2 ขวบ
 •  เชื้อชาติ American Indians และ Alaska โดยกำเนิด
 •  ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระยะยาว
 •  หญิงตั้งครรภ์ (รวมถึงหลังคลอดเป็นเวลา 2 สัปดาห์
 •  ผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 65 ปี

กลุ่มเสี่ยงสูงที่มีภาวะเสี่ยงอยู่แล้ว:

 • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาท
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือ ปอดเรื้อรัง
 • ผู้ป่วยหอบหืด
 • ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 19 ปีที่รับประทาน aspirin มาเป็นเวลานาน
 • ผู้ที่มีภาวะอ้วนมาก BMI >= 40
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะความผิดปกติของไต ตับ และระบบเมตาบอลิก
 • ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากโรคหรือยา

References

 1. Centers for Disease Control and Prevention. People at High Risk of Developing Serious Flu-Related Complications. Available from: https://www.cdc.gov/flu/about/disease/high_risk.htm. Last accessed: October 2018.